Polityka prywatności

Administratorem danych osobowych Klientów jest Siarhei Mironau, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Mirons Siarhei Mironau z siedzibą w Warszawie przy ul. Dęblińskiej 2 lok. 53 (04-187 Warszawa), wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 1132913330, REGON 364839249, adres poczty elektronicznej: info@mirons.eu numer telefonu: +48732741956
Baza danych Klientów Sklepu internetowego Sprzedawcy została zgłoszona Głównemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.

Jakie dane osobowe są zbierane przez Mirons Siarhei Mironau?

Klienci Sklepu internetowego sami decydują, kiedy chcą udostępnić swoje dane, natomiast wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez Sprzedawcę wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Adresy IP są również wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).
Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów w celu realizacji zamówień, świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną oraz innych celów określonych w Regulaminie, na które Klient wyraził zgodę.
Podczas rejestracji Klient podaje następujące dane osobowe:
– imię i nazwisko,
– adres zamieszkania,
– adres Dostawy zamówionego Towaru jeżeli nie jest tożsamy z adresem zamieszkania,
– numer telefonu.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. Dane niezbędne do zawarcia Umowy Sprzedaży wskazane są także każdorazowo na stronie Sklepu Internetowego przed zawarciem danej umowy.

W jaki sposób Klient może zmienić dane osobowe?

Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, żądania ich zmiany oraz usunięcia. W celu zmiany danych osobowych należy przesłać wiadomość mailową Administratorowi Danych Osobowych z podaniem zakresu zmian.

W jaki sposób chronione są dane osobowe?

Wypełniając obowiązek informacyjny wskazany w art. 20 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Usługodawca informuje, że dba o bezpieczeństwo danych osobowych, o czym świadczy fakt wdrożenia środków organizacyjnych i technicznych zgodnych z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2002.101.926 j.t. z późn. zm.) oraz aktami wykonawczymi do tejże ustawy. Ponadto, połączenie z Serwisem/Sklepem Usługodawcy jest szyfrowane przy pomocy protokołu SSL (opis certyfikatu). (bądź inne zabezpieczenia stosowane przez Sklep).

Czy dane osobowe są udostępniane innym podmiotom?

Sprzedawca chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem. Dane osobowe Klienta są udostępniane innym podmiotom w zakresie niezbędnym do realizacji Dostawy oraz innych celów wskazanych w Regulaminie.
Dane osobowe mogą zostać udostępnione organom wymiaru sprawiedliwości oraz innym organom państwowym na ich uzasadnione żądanie.

Prawo do wglądu, poprawienia i usunięcia informacji o Kliencie

Mirons Siarhei Mironau udostępnia każdemu Klientowi wgląd, modyfikację i usunięcie posiadanych przez Sprzedawcę danych osobowych o Kliencie.

Prawo wyboru

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a Klient może dokonać wyboru czy i w jakim zakresie chce korzystać z usług Sprzedawcy i udostępniać informacje o sobie. Podanie danych Sprzedawcy jest dobrowolną decyzją Klienta i może on w każdej chwili zrezygnować i usunąć swoje Konto w całości lub części.

Zmiana polityki prywatności

Mirons Siarhei Mironau zastrzega prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na tej stronie.